UDRUŽENJE BOSANSKO-KINESKO PRIJATELJSTVO”

S     T    A    T    U    T

Sarajevo, 2014.godine

 

Na osnovu odredaba člana 12. i 14. Zakona o udruženjima i fondacijama (“Službeni novine F. BiH” broj: 45/02), Osnivačka skupština, Udruženja „Bosansko-kinesko prijateljstvo”, na engleskom jeziku: Association Bosnian-Chinese Friendship (u daljem tekstu osnivači Udruženja), održana u Sarajevu, dana 28.05.2014.godine, donijeli su:

S     T    A    T    U    T  

UDRUŽENJA BOSANSKO-KINESKO PRIJATELJSTVO”

OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

„Bosansko-kinesko prijateljstvo”, (u daljnjem tekstu Udruženje) je samostalno, dobrovoljno, nezavisno, nevladino, nestranačko, nereligijsko, strukovno i samostalno udruženje, na principu slobodnog i dobrovoljnog pristupanja u članostvo, okuplja svoje članove, na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadataka čija je osnovna svrha u razvijanju i unapređenju kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih i drugih aktivnosti vezanih za kinesku tradiciju i kulturu, na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa Statutom i Zakonom o udruženjima i fondacijama, i čija svrha nije sticanje dobiti.

Član 2.

Ovim statutom uređuje se:

 • puni i skraćeni naziv, sjedište i adresa Udruženja;
 • ciljevi i djelatnosti,
 • postupak za primanje i isklučivanje članova;
 • organi udruženja, postupak i način na koji se biraju, ovlaštenja koja imaju, kvorumi pravila glasanja, trajanje mandata, lice ovlašteno da sazove skupštinu, uslovi i način
 • raspuštanja odnosno prestanka rada;
 • postupak za izmjene i dopune statuta, ovlaštenja i donošenje drugih općih akata Udruženja;
 • javnost rada;
 • pravila za ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstavima Udruženja, kao i organ koji je ovlašten za nadzor nad korištenjem tih sredstava;
 • podnošenje izvještaja o finansijskom poslovanju i radu Udruženja;

 

 • opis oblika i sadržaj pečata;
 • zastupanje Udruženja;
 • uslovi i  postupak spajanja,   razdvajanja transformacija ili  raspuštanje odnosno  prestanak rada Udruženja, uključujući bilo kakav poseban kvorum iii pravila kvalifikovane većine i postupak glasanja;
 • postupak za raspolaganje preostalom  imovinom ili drugim sredsvima  u  slučaju raspuštanja ili prestanka rada Udruženja;
 • ostala pitanja u vezi rada i djelovanja udruženja u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

 

NAZIV, SJEDIŠTE UDRUŽENJA

Član 3.

Naziv Udruženja na jezicima i pismima u službenoj upotrebi u Federaciji BiH.

Naziv Udruženja je:  UDRUŽENJE BOSANSKO-KINESKO PRIJATELJSTVO”

Skraćeni naziv Udruženja je:    BKP

Naziv Udruženja na engleskom jeziku je: Association Bosnian-Chinese Friendship

Član 4.

Sjedište Udruženja je: Sarajevo, ulica Novopazarska 1 – 71000 Sarajevo

Član 5.

Udruženje je osnovano na neodređeno vrijeme i djeluje na području Federacija BiH.

Udruženje će aktivno sarađivati sa svim sličnim udruženjima u zemlji i inostranstvu, a u skladu sa

Zakonom.

 

CILJEVI I  DJELATNOST UDRUŽENJA

Član 6.

Ciljevi Udruge su:

 

 • Zalaže se i vodi registar svojih članova i osigurava ostvarivanje članskih prava članovima, te razmjena iskustva u svemu što služi ciljevima udruženja;
 • Zalaže se i pruža podršku kroz razvoj konceptualnih projekata, spajanjem različitih formi izražavanja putem konceptualnih performansa;
 • Zalaže se i nadzire stručnost i etičnost rada i štiti interese svojih članova;
 • Zalaganje za izučavanje i njegovanje kineske istorije, jezika, književnosti, umjetnosti, folklora, tradicije i običaja;
 • Zalaže se i omogućuje organizovanje raznih oblika prezentacija rada svojih članova kroz: koncerte, smotre, festivale, javne nastupe, radionice za organiziranje društvenih turističkih, zabavnih i sportskih manifestacija svojih človava, u skladu sa Zakonom;
 • Zalaže se / inicira pružanje podrške i pomoći osobama kineskog porijekla, u skladu sa Zakonom;
 • Zalaže se za ostvarivanje saradnje sa organima i institucijama u Republici Kini, u skladu sa Zakonom;
 • Zalaže se i omogućuje upoznavanje šire društvene zajednice, institucija i medija, državnih, entitetskih i lokalnih vlasti te internacionalnih institucija s položajem mladih kineskog porjekla;
 • Zalaže se i inicira razvijanje i unapređivanje kineske kulture, humanitarnih, socijalnih, umjetničkih, sportskih potreba i interesa, u skladu sa Zakonom, a na osnovu kineske tradicije i culture;
 • Uspostavljanje kontakata i saradnje sa sličnim vladinim i nevladinim organizacijama, koje bi radie na neprofitnoj osnovi, sa ciljem praktične edukacije, prvenstveno malde populacije;
 • Zalaganje za doprinos održavanju, očuvanju i obogaćivanju prijateljstva između konstitutivnih naroda, ostalih i građana Federacije Bosne i Hercegovine i Narodne Republike Kine na principima uzajamnog poštovanja i obostrane dobrobiti;
 • Iniciranje i organizacija aktivnosti u umjetnosti, kulturi, sportu, obrazovanju, u cilju podsticanja i širenja međusobnih kontakata između postojećih institucija i organizacija u FBiH i NR Kini, kroz izgradnju mosta koji će doprinijeti razvoju ukupnih odnosa.

Djelatnost Udruženja je:

 • Zalaže se prikuplja, prevodi i obrađuje literaturu iz oblasti kulture, kineskog jezika, književnosti i umjetnosti, u skladu sa Zakonom;
 • Zalaže se organizuje, sprovodi i obezbjeđuje podrušku članovima Udruženja u oblasti usavršavanja kineskog jezika, uključujući ali ne ograničavajući se isključivo na stručim i naučnim istraživanjima kroz realizaciju raznovsnih projekata;
 • Zalaže se za organizovanje prikupljanja svih vrsta humanitarne pomoći radi poboljšanja položaja socijalno ugroženih članova Udruženja, u skladu sa Zakonom;
 • Zalaže se i omogućuje organizovanje raznih oblika prezentacija rada svojih članova kroz: seminare, simpozije, koncerte, festivale, javne nastupe, radionice, panel-diskusija, radio i TV emisija, okruglih stolova, pojedinačne nastupe u FBiH, i širom svijeta, u skladu sa Zakonom;
 • Zalaže se za organizovanje edukacijskih i kulturoloških putovanja studenta i.drugih interesnih skupina iz BiH u druge zemlje i obratno, u skladu sa Zakonom;

 

 • Zalaganje za neformalno obrazovanje kroz organizovani proces učenja u cilju osposobljavanja odraslih osoba za rad i lični razvoj kroz akademiju turizma;
 • Zalaže se za umjetničke projekte svih žarnova dokumentarnog, igranog filma, teatra, književnosti, likovnog stvaralaštva, dizajna, multimedijalnih projekata i slično u FBiH i NR Kini, kroz izgradnju mosta koji će doprinijeti razvoju ukupnih odnosa, u skladu sa Zakonom;

 

 • Zalaže se i omogućava objavljivanje publikacija, stručnih biltena, brošura, audio-video zapisa i drugih materijala te pokretanje web stranice, radi ostvarivanja ciljeva udruženja u skladu sa Zakonom;
 • Obavlja i druge zadatke koje mu Zakonom, Statutom udruženja ili drugim normativnim aktima budu stavljeni u nadležnost ili obavezu.

 

ČLANSTVO U UDRUŽENJU

Član 7.

Učlanjenje u Udruženje je dobrovoljno:

Članovi Udruženja mogu biti fizičke osobe državljani Bosne i Hercegovine, ili stranci koji su stalno nastanjeni ili borave druže od jedne godine na teritoriji Federacije BiH. Član Udruženja mogu po pravilu biti sva fizička i prvana lica koja imaju prebivalište u Bosni i Hercegovini, a koji prihvataju Statut i ciljeve Udruženja. Fizička i pravna lica stiču svojstvo člana Udruženja na osnovu zahtjeva i potpisivanja izjave o prihvatanju Statuta i ciljeve Udruženja. Udruženje vodi registar svojih članova. Pravna lica uz zahtjev prilažu izvod iz Registra od nadležnog organa kod koga je pravno lice registrovano. Članovi u Udruženju su ravnopravni u ostvarivanju svojih prava.

Član 8.

Članovi plaćaju godišnju članarinu za članstvo u Udruženju.

Visinu članarine utvrđuje Skupština Udruženja. Članom Udruženja postaje se upisom u bazu podataka članova i davanjem izjave pristupa. Svaki član dobiva potvrdu o članstvu u kojoj stoji datum učlanjenja i trajanje članstva.

Član 9.

Prava i dužnosti članova Udruženja su:

da aktivno učestvuju na ostvarivanju ciljeva i izvršavanja zadataka Udruženja,

da učestvuju u radu Udruženja i izvršavaju preuzete obaveze ,

da predlažu nove aktivnosti u Udruženju

da daju prijedloge, primjedbe i mišeijenja o radu organa Udruženja

da budu birani u organe Udruženja

da ostvaruju određena prava i pogodnosti u skladu sa odlukama i drugim aktima Udruženja

da budu blagovremeno informirani o radu Udruženja

da neposredno sudjeluju u radu Udruženja, prisustvuju predavanjima, savjetovanjima, seminarima i

ostalim oblicima rada

da čuvaju imovinu i ugled Udruženja kroz pridržavanje i promovisanje pozitivnih iskustava i praksi i

da se pridržavaju odredaba ovog Statuta.

Član 10.

Svaki član Udruženja može istupiti iz Udruženja na osnovu pismene izjave o istupanju koju dostavlja Predsjedniku Udruženja.

Kao dan prestanka članstva u Udruženju smatra se datum prijema izjave o istupanju. Član Udruženja koji grubo krši Statut Udruženja, ne izvršava svoje obaveze prema Udruženju ili svojim postupcima nanosi štetu Udruženju ili nrušava ugled Udruženju može biti isključen iz Udruženja.

Prijedlog za isključenje iz Udruženja može dati svaki član Udruženja u pismenom obliku Predsjedniku Udruženja.  Prije donošenja odluke o isključenju, član Udruženja mora biti pismeno obaviješten prijedlogu za isključenje, kao i. o razlozima zbog kojih se predlaže isključenje.

Na prijedlog za isključenje član udruženja ima pravo uložiti pismeni prigovor Predsjedniku Udruženja u roku od 15 dana od dana prijema istog.

Odluku o prestanku svojstva člana Udruženja donosi Predsjednik Udruženja.

Član koji je nezadovoljan Odlukom iz prethodnog stava može uložiti prigovor Skupštini u roku od 15 dana od prijema odluke o isključenju iz Udruženja.

Skupština Udruženja mora održati sjednicu u roku od 30 dana od prijema prigovora na odluku o isključenju iz udruženja na kojoj će riješiti po prigovuru.

Odluku po prigovuru na Odluku o isključenju iz udruženja Skupština donosi 2/3 većinom članova Skupštine.

Odluka Skupštine nakon podnošenja žalbe je konačna.

 

Član 11.

 • Aktivist Udruženja: je osoba koja kontinuirano i aktivno učestvuje u aktivnostima Udruženja;
 • Volonter Udruženja: je osoba koja povremeno učestvuje u aktivnostima Udruženja;

 

 • Prijatelj Udruženja: je osoba ili organizacija koja povremeno podržava Udruženje finansijski ili pružanjem određenih usluga bez naknade.
 • Partner Udruženja: je osoba ili organizacija koja redovno podržava Udruženje finansijski ili pružanjem određenih usluga bez naknade.

Član 12.

Ostali članovi Udruženja:

Mogu biti druga udruženja, fondacije, privredne i druge organizacije, preduzeća, ustanove i institucije, psiholozi i drugi profesionalci koje su posredno potpuno ili djelimično vezane u svom radu i poslovanju udruženja koji doprinose zaštiti mentalnog zdravlja, a koje mogu makar djelimično svoje ciljeve i interese ostvarivati kroz određene sekcije ili druge organizacione forme Udruženja uz plaćanje posebne članarine.

 

Član 13.

Počasno članstvo:

Dodjeljuje se pravnim licima, preduzetnicima, iii drugim fizičkim licima u znaku priznanja za uspješan doprinos i postignute rezultate u Udruženju.

Član 14.

Za istaknutog člana Udruženja:

Može se proglasiti pravno lice, preduzetnik, psiholog i drugi profesionalac, fizičko lice, koje je svojim radom, razuitatima rada i zalaganjem, izuzetno doprinijelo razvoju i unapređenju uzajamnosti i solidarnosti pruža tehničku, preventivnu, ekonomsku, pravnu i drugu pomoć u Udruženju.

Član 15.

Počasni i istaknuti članovi Udruženja:

dobijaju u pisanoj formi odgovarajuće priznanje Udruženja;

Počasni i istaknuti članovi ne plaćaju članarinu;

Odluku o proglašenju nekog pravnog lica, preduzetnika, ili drugog fizičkog lica za počasne ili istaknute  članove donosi Predsjednik udruženja, o čemu obavještava ostale članove Udruženja na njegovoj prvoj sjednici.

Član 16.

Član ima pravo da:

 • ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 • neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
 • bira i bude biran u organe Udruženja;
 • bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruž

Član 17.

Član je dužan da:

 • aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 • učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
 • plaća članarinu;
 • visinu članarine će posebnom Odlukom utvrditi Skupš
 • obavlja druge poslove koje mu povjeri Skupš

 

 ORGANI UDRUŽENJA

Član 18.

Organi Udruženja su:

 • Skupština Udruženja koju čine osnivači Udruženja;
 • Predsjednik Skupštine;
 • Predsjednik i zamjenik predsjednika Udruženja.

 

Član 24.

Nadležnost Predsjednika Skupštine su:

 • Saziva Skupštinu Udruženja i predsjedava istom,
 • Potpisuje akte koje donosi Skupštine Udruženja,
 • Stara se o izvršenju odluka, zaključaka i drugih akata Skupštine,
 • Predlaže dnevni red sjednice,
 • Stara se o ostvarivanju Programa rada Skupštine,
 • Predsjedava sjednicama Skupštine,
 • Potpisuje akte donesene na Skupštini,
 • Vrši i druge poslove koje mu odredi Skupština u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

Član 25.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova, ukoliko u Statutu ili u Zakonu nije drugačije propisano. Promjena Statuta zahtjeva 2/3-u većinu glasova prisutnih članova. Važeće odluke se mogu donijeti samo prema dnevnom redu.

Član 26.

Bliže odredbe o načinu rada Skupštine, glasanja, odlučivanja, upućivanju poziva za sjednice i drugim pitanjima od značaja za rad Skupštine uređuje se Poslovnikom o radu Skupštine.

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE UDRUŽENJA

Član 27.

Lica ovlaštenja za zastupanje Udruženja

Lica ovlaštena za zastupanje Udruženja imenuje i opoziva Skupština Udruženja.

Lica ovlašteno za zastupanje Udruženja su predsjednik Udruženja i zamjenik predsjednika Udruženja, i imenuju se na mandatni period od (4) četiri godine, sa mogućnost ponovnog izbora.

Predsjednik  Udruženja  i  zamjenik  predsjednika  Udruženja  kao  lica  ovlaštenja za zastupanje su ovlaštene osobe koje zastupaju i predstavljaju Udruženje u pravnom prometu, u skladu sa Statutom Udruženja, odlukama Skupštine Udruženja a u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Za svoj rad predsjednik udruženja i zamjenik predsjednika Udruženja odgovaraju Skupštini udruženja.

Odluku o razrješenju Predsjednik udruženja donosi se 2/3 većinom članova Skupštine udruženja.

Predsjednika Udruženja u odsutnosti mijenja zamjenik predsjednika Udruženja.

Član 28.

Nadležnost Predsjednik Udruženja, kao lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje Udruženja su:

–  zastupa i predstavlja Udruženje u pravnom prometu,

 • priprema sjednice Skupštine,
 • odgovoran je za zakonitost i poslovanje udruženja
 • donosi opšta akta, izuzev onih koji su u izričitoj nadležnosti Skupštine,
 • izvršava odluke Skupštine,
 • vrši druge poslove određene Statutom.

Član 29.

Sekretar Udruženja

Sekretara Udruženja imenuje Skupštini udruženja na period od četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora. Sekretar Udruženja:

 • vodi sekretarske poslove u Udruženju, zapisnike, djelovodni protokol i drugo,
 • dostavlja radne materijale za sjednice organa,
 • poziva članove na sjednice odgovarajućih tijela,
 • vodi evidenciju članstva,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupštini udruženja Za svoj rad sekretar odgovara Skupštini udruž

Član 30.

Danom upisa u registar Udruženja kod nadležnog Ministarstva, Udruženje stiče svojstvo pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima koja proističu iz Zakona i ovog Statuta.

OBLIK I SADRŽAJ PEČETA I ZNAKA UDRUŽENJA

Član 31.

Udruženja ima svoj pečat.

Udruženje može imati svoj amblem ili znak o čijem izgledu i obliku odluku donosi Predsjednik Skupštine.

Skupština Udruženja će donijeti posebnu odluku o izgledu štambilja, amblema i znaka.

Član 33.

Ukoliko Udruženje ima više pečata, svaki pečat se označava odgovarajućim brojem. Upotreba i čuvanje pečata uređuje se upustvom Predsjednika Udruženje. Ukoliko Udruženje ima više pečata, svaki pečat se označava odgovarajućim brojem. Predsjednik Udruženja će donijeti Odluku kojim se bliže uređuje način upotrebe i čuvanja pečata

OSIGURANJE JAVNOSTI

Član 34.

Rad Udruženja je javan:

Rad Udruženja je javan i u pravilu sjednicama Skupštine udruženja mogu prisustvovati predstavnici sredstava informiranja i druga zainteresovana lica.

Javnost rada ostvaruje se neposrednim informiranjem i putem sredstava javnog informiranja, objavljivanjem programa rada, projekata i aktivnosti koje preduzima u sredstvima informisanja ili informativnim biltenom Udruženja.

Član 35.

Javnost rada se obezbjeđuje:

 1. javnim održavnjem sjednica Udruženja i njegovih radnih tijela;
 2. podnošenjem izvještaja o radu svih organa Udruženja i radnih tijela, usvajanjem planova rada i finansijskog plana,  finansijskog  izvještaja  o  radu  i  drugih  dokumenata   i   akata    organa

Udruženja;

 1. obezbjeđenjem prava članovima Udruženja, da po svim pitanjima javno iznose svoja mišljenja, kritike, prijedloge i sugestije za njihovo rješ
 2. Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim stručnim, naučnim, obrazovnim i sličnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu;
 3. Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima za ekološka i ljudska prava i slobode, o čemu odluku donosi Skupština;
 4. Pristupanje međunarodnim organizacijama registruje se kod nadležnog državnog organa u roku od 30 dana, u skladu sa Zakonom.

SARADNJA UDRUŽENJA

Član 36.

U ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka Udruženje sarađuje sa odgovarajućim državnim, entitetskim, privrednim, naučnim, i drugim organizacijama, institucijama i zajednicama u zemlji i inostranstvu.

 

Član 37.

Radi  unapređivanja  domaće  i   međunarodne  aktivnosti  Udruženje  može  sarađivati  sa  domaćim državnim i međunarodnim organizacijama i asocijacijama koje imaju srodne ciljeve i zadatke. Odluku o saradnji sa domaćim i međunarodnim organizacijama i asocijacijama   donosi    Skupština Udruženja.

Član 38.

Udruženje može imati svoje organizacione oblike: podružnice, ogranke, klubove i u drugim gradovima Federacije BiH, u skladu sa Statutom udruženja i u skladu sa Zakonom.

Organizacioni oblici Udruženja nemaju svojstvo pravnog lica i djeluju u okviru programa Udruženja. Udruženje može, ukoliko to zahtijevaju interesi članstva Udruženja, sarađivati sa drugim interesnim, nevladinim i  neovisnim organizacijama čiji  su  osnovni  programski ciljevi  i interesi  u skladu    sa interesima Udruženja.

Odluku o osnivanju odjeljenja, radionica, podružnica, ogranka i drugo donosi Skupština Udruženja.

IMOVINA I SREDSTVA UDRUŽENJA, NAČIN STICANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Član 39.

Imovinu Udruženja čine: 1.   članarine,

 • dobrovoljni prilozi i pokloni fizičkih i pravnih lica,
 • sredstava dodijeljenja iz budžeta,
 • prihodi od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakup-nina, honorara i siličnih izvora pasivnih prihoda,
 • drugi prihodi stečeni, u skladu sa Zakonom i Statutom.

Član 40.

Nadzor nad namjenskim korištenjem i raspolaganjem sredstvima udruženja vrši Skupština Udruženja. 0 sticanju  prihoda, korištenja  imovine  i   raspolaganju  sredstvima  Udruženja  odlučuje  Skupština Udruženja u skladu sa ovim Statutom i opštim aktima Udruženje.

Udruženje posluje na principu neprofitne organizacije, a eventualnu dobit ostvarenu u vršenju svojih djelatnosti usmjerava isključivo za proširenje svoje djelatnosti, a radi ostvarivanja programskih ciljeva. Udruženje ostvaruje i pribavlja sredstva za rad na način i iz izvora utvrđenih ovim Statutom, a u skladu sa Zakonom.

Član 41.

Skupština Udruženja je obavezna najmanje jednom godišnje 2/3 većinom usvojiti finansijski izvještaj i izvještaj o radu Udruženja, kao i poslovni plan za narednu godinu koji priprema Skupština.

Nadzor nad namjenskim korištenjem i raspolaganjem sredstvima udruženja vrši Skupština Udruženja.

0 sticanju  prihoda,  korištenja imovine i  raspolaganju sredstvima  Udruženja odlučuje Skupština i Nadzorni Odbor u skladu sa ovim Statutom i opštim aktima Udruženje.

Organi Udruženja dužni su upravljati imovinom Udruženja s pažnjom dobrog domaćina.

Udruženje je dužno voditi poslovne knjige i sastavljati finansijske izvještaje prema pozitivnim propisima Bosne i Hercegovine.

0 raspolaganju osnovnim sredstvima, pokriću gubitaka i otpisu nenaplativih potraživanja odlučuje Skupština Udruženja.

Utrošak sredstava utvrđuje se periodičnim obračunom i završnim računom Udruženja.

Skupština Udruženja i Nadzorni Odbor vrši kontrolu obračuna i završnih računa Udruženja.

 

USLOVI I POSTUPAK ZA PRIPAJANJE, RAZDVAJANJE. TRANSFORMACIJU ILI PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

Član 42.

Udruženje se može spojiti, razdvojiti ili transformirati samo u drugo udruženje ili fondaciju u skladu sa Zakonom.

Član 43.

Odluke  u  pogledu   statusnih   promjena,   načina  spajanja   ili   razdvajanja,   odnosno  transformacije Udruženja utvrđuje Skupština Udruženja ukoliko odluku usvoji 2/3 članova, prema Zakonu. Odluku o raspuštanju Udruženja može donijeti  isključivo Skupština ukoliko za odluku glasa 2/3 kvalifikovana većina članova.

Član 44.

Udruženje prestaje s radom:

 • ako nadležni   organ   udruženja  donese   odluku  o   prestanku   rada  ili  odluku  o  pripajanju, razdvajanju ili transformaciji udruženja odnosno fondacije,
 • ako su ispunjeni uvjeti iz Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije BiH, ili ako se utvrdi da je udruženje ili fondacija prestala djelovati.

Smatrat će se da je udruženje prestalo djelovati:

 • ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog statutom udruženja za održavanje skupštine, a skupština udruženja nije održana;
 • ako se broj članova udruženja smanji ispod broja određenog Zakonom za osnivanje udruženja, a skupština udruženja u roku od tri mjeseca od dana nastupanja ove okolnosti ne donese odluku o prijemu novih č

Član 45.

Udruženje prestaje sa radom dobrovoljno, ako Skupština 2/3-om većinom svih redovnih članova Udruženja donose odluku o raspuštanju Udruženja.

Pri donošenju Odluke o raspuštanju Skupština će posebnom Odlukom imenovati likvidatora u procesu likvidacije Udruženja, i regulisati način raspodjele preostale imovine, a na osnovu Odluke Skupštine s tim da se imovina može dodjeliti samo neprofitnim organizacijama.

Član 46.

Raspolaganje imovinom i preostalim sredstvima udruženja

Skupština Udruženja donosi odluku 2/3 većinom članova o načinu raspolaganja imovinom i preostalim sredstvima Udruženja.

U slučaju dobrovoljnog prestanka rada, Skupština Udruženja će usvojiti plan likvidacije koji je u skladu sa Zakonom čime će regulirati način raspodjele preostale imovine, s tim da se imovina može podijeliti samo registriranom udruženju od javnog interesa.

Član 47.

Istovremeno sa odlukom o raspuštanju Udruženja, Skupština donosi plan likvidacije Udruženja, kojim se utvrđuje raspored imovine, prava i obaveze Udruženja u skladu sa Statutom Udruženja.

Skupština imenuje likvidatora Udruženja, čija je dužnost da se stara o planu likvidacije i koji je ovlašten da zastupa  Udruženje u postupku likvidacije i u podnošenju zahtjeva za prijavu prestanka rada Udruženja nadležnim organima.

U postupku likvidacije Udruženja iz imovine Udruženja izmiriće se sve dospjele zakonske obaveze, kao i obaveze nastale prema drugim povjeriocima Udruženja, a eventualna preostala imovina dodijelit će se udruženju koje ima iste ili slične ciljeve i djelatnosti.

 

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 48.

Udruženje za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Udruženje može sarađivati sa drugim udruženjima iz zemlje i inostranstva.

Udruženje može sklapati sporazume o zajedničkom radu sa međunarodnim udruženjima ako djelatnost tih udruženja nije u suprotnosti sa Ustavom i Zakonom.

Udruženje se može udruživati u Saveze sa drugim udruženjima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.

Odluku o učlanjanjivanju u udruživanju donosi Skupština udruživanja u skladu sa Zakonom.

POSEBNE ODREDBE

Član 49.

Statut donosi Skupština koja je jedino nadležna da donosi izmjene i dopune Statuta.

Skupština Udruženja je isključivo nadležna za izmjene i dopune Statuta.

Skupština Udruženja je autentični tumač odredbi Statuta.

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta donosi se kada glasa 2/3 većina članova Skupštine.

Član 50.

Opšti akti o radu udruženja na osnovu Statuta, donijet će se najkasnije u roku od 60 dana, od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 51.

Statut potpisuje imenom, prezimenom i vlastoručnim potpisom predsjedavajući Skupštine Udruženja.

Član 52.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na Osnivačkoj Skupštini, a primjenjivat će se od dana upisa Udruženja u Registar kod Federalnog Ministarstva pravde.

 

Sarajevu, 28.05.2014.godine

Leave a Reply

BCF Theme By aThemeArt - Proudly powered by WordPress.
BACK TO TOP